Věstonická nádrž (Dyje 6) – rybařina Jihomoravský kraj

2
1899

Věstonická nádrž (Dyje 6) – rybařina Jihomoravský kraj – Na Věstonické nádrži, která je součástí soustavy přehradních nádrží Nové Mlýny, je umožněn sportovní rybolov na vyhrazené části jižní obvodové hráze. Prostředí okolo soukromého revíru Věstonická nádrž nabízí naprostý klid a pohodu. Okolo revíru naleznete jedinečnou krajinu, která rybářům poskytuje ty nejlepší podmínky pro odpočinek a pohodový rybolov. Břehy jsou většinou kamenitého rázu. Na soukromém revíru Věstonická nádrž si mohou rybáři zachytat za velice příznivé ceny. Návštěvníci tohoto soukromého revíru jistě ocení i řadu dalších příjemných služeb, které zpohodlní celý lov.

 

Věstonická nádrž (Dyje 6) – rybařina Jihomoravský kraj – Ryby

 • Amur bílý 50 – 90 cm
 • Parma obecná 40 cm
 • Bolen dravý 40 cm
 • Podoustev říční 25 cm
 • Candát obecný 50 cm
 • Sumec velký 90 cm
 • Jelec tloušť 25 cm
 • Štika obecná 60 cm
 • Kapr obecný 45 – 70 cm
 • Tolstolobik bílý 50 cm
 • Lín obecný 30 cm
 • Tolstolobik pestrý 50 cm

 

Věstonická nádrž (Dyje 6) – Ceny povolenek

 • Denní: 200 korun
 • Denní (mládež do 15 let): 100 korun
 • Týdenní: 800 korun
 • Týdenní (mládež): 400 korun

 

Věstonická nádrž (Dyje 6) – Ubytování v okolí

 

Věstonická nádrž (Dyje 6)Služby

Občerstvení, Ubytování

 

Věstonická nádrž (Dyje 6)Kontakt

Web: rybnikarstvipohorelice.cz/revir-dyje-6-vestonicka-nadrz/

 

Věstonická nádrž (Dyje 6)mapa

Rozloha revíru: 1033 ha

Kraj: Jihomoravský

 UBYTOVÁNÍ V BLÍZKOSTI REVÍRU

NEJLEPŠÍ UBYTOVÁNÍ V BLÍZKOSTI REVÍRU

Věstonická nádrž (Dyje 6)Pravidla a omezení

Věstonická nádrž je vyhlášená přírodní rezervace, ve které je každý povinen se řídit zákonem číslo 114/1992 Sb. a prováděcí vyhláškou číslo 395/1992 Sb., obecně závaznou vyhláškou o zřízení přírodní rezervace a jejího ochranného pásma vydanou OkÚ. v Břeclavi dne 11.2.1994, plánem péče přírodní rezervace Věstonická nádrž a vyhláškou obcí Pasohlávky a Dolní Věstonice o dodržování veřejného pořádku v území obvodu obcí. NV č. 27/2004 Sb. byla tato nádrž vyhlášena Ptačí oblastí.

P E Č L I V Ě P R O S TU D U J !

Úvod
Přírodní rezervace Věstonická nádrž se rozkládá v okresech Břeclav a Brno venkov na katastrálním území obcí Dolní Věstonice – parcela číslo 1929, Horní Věstonice – parcela číslo 3541, Pasohlávky – parcela číslo 3116/12, Pouzdřany – parcela číslo 1790/2 a Strachotín – parcela číslo 664/2 a 1167/2. Posláním rezervace je zajištění ochrany významného vodního a mokřadního ekosystému s funkcí ochrany zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů. Hranice chráněného území je dána návodní patou hráze. Je zakázáno vstupovat bez povolení na výše uvedené parcely.

I. Hospodářské odlovy jsou povoleny pouze firmě Rybníkářství Pohořelice a.s. na celé ploše nádrže.

Sportovní rybolov je povolen na povolenky vydané Rybníkářstvím Pohořelice a.s. a smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám výkonu rybářského práva, ochrany ryb a jiných vodních živočichů, jakož i ochrany přírody. Pro provozování sportovního rybolovu je vymezena část jižní obvodové hráze mezi poloostrovem u rybářské základny a závorou u obce Dolní Věstonice – úsek je označen i na komunikaci. Rybolov na poloostrově a z loděk je zakázán.

Přístup veřejnosti je umožněn pouze po obvodové komunikaci na koruně hráze.

Porušení povinností stanovených vyhláškou OkÚ Břeclav lze postihnout jako přestupek, nebo protiprávní jednání podle § 87 a § 88 zákona č. 114/1992 Sb.

Je zakázáno vstupovat na pobřežní mělčiny a ostrůvky.

II. Doba hájení jednotlivých druhů ryb
Od 1. ledna do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb: candát obecný, sumec velký, štika obecná, bolen dravý.

Od 16. března do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb : jelec jesen, jelec tloušť, ostroretka stěhovavá, parma obecná, podoustev říčmí.

Od 1. září do 30. listopadu je hájen úhoř říční.

V zájmu hájení kapra po vysazení může Rybníkářství Pohořelice a.s. stanovit zákaz lovu kapra, nebo všech nedravých ryb v revíru na dobu max. 10 dnů po vysazení. Tento zákaz lovu musí být v revíru viditelně označen tabulemi.

V období od 1.11. – 31.3. je zakázán sportovní lov ryb udicí.

III. Hájení některých vodních živočichů

Celoročně jsou chráněni mlži, obojživelníci, raci a další vodní organizmy uvedené v příloze vyhlášky č. 395/1992 Sb. v platné znění.

IV. Zákaz přivlastňování ryb nedosahujících nejmenší stanovené délky, u amura a kapra pak i přesahující maximální stanovenou délku

Druh ryby lovná míra

Amur bílý 50 – 90 cm

Parma obecná 40 cm

Bolen dravý 40 cm

Podoustev říční 25 cm

Candát obecný 50 cm

Sumec velký 90 cm

Jelec tloušť 25 cm

Štika obecná 60 cm

Kapr obecný 45 – 70 cm

Tolstolobik bílý 50 cm

Lín obecný 30 cm

Tolstolobik pestrý 50 cm

Ostroretka stěhovavá 30 cm

Úhoř říční 55 cm

Jelec jesen 25 cm

Mník jednovousý  30 cm

Tato délka se měří od předního konce hlavy (začátku rypce ryby) až k nejzazšímu konci ocasní ploutve.

V. Chování při lovu
Lov ryb je povolen pouze na jižní straně nádrže, která je součástí přírodní rezervace. Lovec musí respektovat požadavky Státní ochrany přírody – viz kap. I. Úvod.

Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb (objekty, odvodňovací kanály apod.) a břehového opevnění – záhozů a dlažeb. Je zakázáno porušovat kamenné opevnění, přemisťování jednotlivých kamenů, jakož i obsazování takto poškozených míst.

Při lovu ryb na položenou je nutno, aby lovci udržovali mezi sebou vzdálenost alespoň 3 m. Při lovu přívlačí je nutno dodržovat mezi lovci vzdálenost 20 m, nedohodnou-li se lovci na vzdálenostech kratších.

Při lovu udicí musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi okamžitě manipulovat.

Oprávněné osoby k lovu ryb jsou povinny poskytovat kontrolním orgánům – rybářské stráži, policii účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na revíru.

Je zakázáno stavění stanů, je zakázáno zajíždění aut do prostorů označených příslušnými značkami, je zakázáno rozdělávání ohňů. Stanování a táboření je povoleno jen v místech k tomu vyhrazených. Používání deštníků a lehkých přístřešků, jako ochrana proti klimatickým vlivům, je povoleno pouze v zelených odstínech.

Doba setrvání na lovném místě je max. 1 hod. před a 1 hod. po uplynutí povolené doby lovu.

Denní doba lovu se stanovuje takto:

duben, říjen a září od 5 hod do 21 hod SEČ (6-22 hod. letního času)

květen, červen, červenec, srpen od 4 hod do 23 hod SEČ (5-24 hod. letního času)

Na místo lovu je povoleno zavážet rybářského nářadí a potřeb ručními vozíky.

Každý, kdo loví ryby, je povinen na místě lovu udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu a nebo je odhazovat do vody. Při příchodu k vodě provede lovec nejdříve obhlídku místa lovu a pokud chce lovit na daném místě, provede nejprve jeho úklid ( v případě že je zde nepořádek) do okruhu nejméně 3 m, jinak bude členy rybářské stráže a ostatních kontrolních orgánů postupováno tak, jakoby lovící znečistil místo sám. Uklizený odpad lze ponechat v pytli u cesty vedoucí po koruně hráze. Je zakázáno, přesunovat či zcizovat stojany a pytle na odpadky umístěné na koruně hrázi.

Je zakázáno zavážení a zanášení návnad i nástrah. Není rozhodující jaké se používá plavidlo a nebo je-li zavážena nástraha plaváním. Pohyb jakýchkoliv plavidel za účelem lovu ryb, jejich zdolávání, vnadění, uvolňování vázek je zakázán. Z toho plyne přísný zákaz přinášení člunů k vodě a jejich přechovávání na břehu či hrázi.

VI. Zakázané způsoby lovu a vnadění
Je zakázáno k lovu používat prostředků výbušných, látek otravných a omamných, jakýchkoliv bodců, lapaček, udic bez prutů. Je zakázáno střílet ryby, tlouci je pod ledem, lovit je do rukou a do ok. Je zakázáno podsekávání ryb.

Je zakázáno sbírat rybí jikry, lovit ryby elektřinou a užívat jakýchkoliv stálých zařízení k lovu ryb. Stálá zařízení k lovu a lov ryb do těchto zařízení smí být využit pouze k hospodářské těžbě, nebo k záchraně nebo regulaci obsádky ryb na rybářském revíru.

Je zakázáno lovit ryby na místech, kde se nahromadily při škodlivém znečištění vody, kde se shromáždily za účelem výtěru , nebo přezimování.

Je zakázáno lovit na bójky, které nejsou součástí udice.

Je zakázáno používat za nástrahu krev, škrkavky, mlékárenské kaly, a veškeré chráněné živočichy.

Zakazuje se vnadit krví, masem a jakýmikoliv směsmi z masa, škrkavkami,odstředivkovými mlékárenskými kaly, chráněnými živočichy.

Je zakázáno používat jakýchkoliv technických prostředků umožňujících zaseknutí ryby bez zásahu lovce, vyjma tzv. únikové montáže.

Zakazuje se použití elektřiny k lovu ryb, kromě provádění hospodářských odlovů prováděných uživatelem revíru za dodržení všech bezpečnostních opatření

VII. Povolené způsoby lovu ryb
Kdo loví ryby udicí, smí k tomu používat nejvýše dvou prutů, každý nejvýše o dvou návazcích opatřených jednoháčky. Při použití dvojháčku, trojháčku nebo víceháčkového systémku při lovu dravců na živou nebo mrtvou rybku, popř. její část, je povolen pouze jeden návazec.

Na živou rybku, mrtvou rybku nebo její část se smí chytat jen od 16. června do 31. října.

Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být nastražen další prut. Přívlač je povolena od 16. června do 31. října.

Muškaření je povoleno. Při muškaření nesmí být nastražen další prut.

Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (pean, pinzetu, nebo klíšťky) a míru pro zjištění délky ponechaných ryb.

K povinné výbavě rybáře patří podběrák a při vylovení zdolané ryby je povinnost tento podběrák použít.

Pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí mít vlastní vezírek s kruhy, nebo jiné vhodné zařízení, které ryby nepoškozuje.

VIII. Docházka k vodě, počet a množství úlovků a jejich evidence
O vydání povolenky rozhodne uživatel revíru..

Každý lovec ryb musí mít u sebe státní rybářský lístek a povolenku. Záznam o úlovcích je součástí povolenky.

Před započetím rybolovu je lovící povinen nesmazatelným způsobem zapsat do záznamu datum. Lov bez označení této povinnosti se považuje za lov bez povolenky. Povinnost se nevztahuje pro držitele denní povolenky.

V jednou dni si může oprávněný k lovu ponechat nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Dojde-li k překročení tohoto limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto rybu ponechat. V úlovku smí být nejvýše 2 ks uvedených druhů ryb : kapr, štika,bolen, candát, amur, sumec nebo jejich kombinace. Po ulovení a ponechání si 2 ks těchto ryb končí denní lov, i když nedosahují povolenou max. hmotnost úlovku 7 kg.

Ostatní druhy ryb-cejn velký, cejnek malý, oba druhy karasů, úhoř říční a kříženci rybích druhů mohou být loveni bez omezení počtu kusů do celkové hmotnosti max. 7 kg/den.

Úlovek výše uvedených druhů ryb na týdenní povolenku je limitován počtem 7 ks nebo celkovou hmotností ulovených ryb 30 kg. Na měsíční povolenku činí max. počet uvedených druhů ryb 20 ks nebo celková hmotnost úlovku je limitována 60 kg. Na roční povolenku činí max. počet uvedených druhů ryb 120 ks, celková hmotnost ulovených ryb je limitována 300 kg.

Při úlovku a ponechání si uvedeného druhu ryby je lovec povinen tuto skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením délky ryby v centimetrech. Počet a hmotnost ostatních druhů ryb, které si rybář ponechá, je povinen zapsat do záznamu před odchodem od vody, tj. nejpozději po ukončení lovu a před opuštěním místa lovu. Nedosáhne-li rybář úlovku, je povinen příslušný záznam o docházce proškrtnout.

Vyplněný záznam o úlovcích musí držitel povolenky vrátit nejpozději do 15 dnů po uplynutí její platnosti Rybníkářství Pohořelice a.s. a to i tehdy, když oprávněný během platnosti povolenky nelovil, nebo nedocílil žádného úlovku. Záznam je možno odevzdat také do skříňky na rybářské základně, nebo u závory v Dolních Věstonicích, nebo u prodejce povolenek.

IX. Uchovávání ulovených ryb a zacházení s nimi

Pokud lovec uchovává ulovené ryby živé, je povinen mít vlastní zařízení k tomu určené (vezírek s výstužnými kruhy, aby síťovina nepřiléhala k tělu ryby, tzv. ekovezýrek, haltýř, apod. ).

Je zakázáno upevňovat ryby provlečení za skřele, nebo jiným nešetrným způsobem ji přivazovat, případně nechat nezabité ryby uhynout.

Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou. Je zakázáno vyměňovat ve vezírku umístěné ryby za nově chycené. Zakazuje se používání společných vezírků.

Je zakázáno přechovávání ulovených ryb v odvodňovacích kanálech.

Místo přechovávání ulovené ryby musí být viditelně označeno. Ulovené ryby musí být přechovávány tak, aby byla snadná jejich kontrola.

Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech.

Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.

Při vylovení ryby je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Pokud není možné její vyzvednutí z vody pro vysokou hmotnost pouhým vyzdvižením prutu, je nutno použít podběrák, nebo jiný prostředek umožňující šetrný způsob vylovení ryby.

Při manipulaci s ulovenou rybou na břehu musí být použita navlhčená podložka zabraňující poškození ryby. Je přísně zakázáno pokládat ulovenou rybu přímo na kamenný násep nebo cestu v koruně hráze.

Ryby, které nedosahují stanovené míry musejí být vráceny šetrně do vody. Rybář je uvolňuje ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí takové ulovené rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout.

Jakékoliv opracování ulovených ryb před odchodem od vody je zakázáno.

X. Hospodářská těžba

Na revíru je prováděna hospodářská těžba ryb, kterou zajišťuje Rybníkářství Pohořelice a.s.

XI. Lov nástražních rybek a jejich použití

Čeřínkování je povoleno od 16.6. do 31.10. běžného roku. Při lovu do čeřínku nesmí mít lovec současně nastraženy pruty (udice).

Plocha čeřínku může být nejvýše 1 m2.

Rybář si může ponechat ty druhy ryb, které nemají stanovenou nejmenší zákonnou délku a nejsou celoročně hájeny.

Pokud mají být použity jako nástražní ryby druhy se stanovenou nejnižší lovnou mírou, musí jejich délka přesahovat uvedenou hranici. Je zakázáno nastražovat ryby lososovité a druhy ryb v době hájení.

XII. Sankce

Nedodržení kterékoli části těchto bližších podmínek výkonu rybářského práva na revíru Dyje 6 bude kontrolním orgánem ( Policii ČR, rybářskou stráží) řešeno podle závažnosti přestupku domluvou, peněžitou pokutou, nebo odebráním povolenky k lovu. V případě přestupku, ze který bude lovci odebrána povolenka k lovu, bude tento přestupek nahlášen k přestupkovému řízení na Krajský úřad JMK

V případě porušení bližších podmínek, jež bude řešeno odebráním povolenky k lovu je postupováno dle dle odst. 8 pís. 1. těchto bližších podmínek a zároveň bude lovci odebrán i jeho případný úlovek.

Vjezd motorových vozidel do míst, kde je to zakázáno, bude trestán odebráním povolenky k lovu.

Bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru Dyje 6 vychází ze zákona č. 99/2004 Sb. O rybářství a z jeho prováděcích předpisů.

Věstonická nádrž – obecné informace
Věstonická nádrž je svou polohou prostřední z komplexu Novomlýnských nádrží (Mušovská, Věstonická a Novomlýnská). Vybudována byla v letech 1982-87 na soutoku tří řek – Dyje, Jihlavy a Svratky a svou rozlohou 1030 ha je druhá největší. Všechny tři nádrže jsou velmi mělké a vyznačují se vysokou úživností. Od vybudování nádrže do současnosti byl na Věstonické nádrži prokázán výskyt 40 druhů ryb a 4 mezidruhových kříženců. Z ichtyologického hlediska má zbudování novomlýnských nádrží jednoznačně kladný vliv, zejména díky výraznému obohacení druhové skladby rybí obsádky a zvýšení zastoupení hospodářsky cenných druhů ryb. Vysoký počet vyskytujících se rybích druhů je dán původní rybí obsádkou zaplavených území, splaváním z přítoků do nádrže a v neposlední řadě i umělým vysazováním v rámci rybářského obhospodařování nádrže, prováděným Rybníkářstvím Pohořelice a.s. . V nádrži svým zastoupením jednoznačně dominuje bílá ryba zastoupená především cejnem velkým (Abramis brama) a karasem stříbřitým (Carassius auratus). Dalším významně zastoupeným a hospodářsky cenným druhem ryby je kapr obecný (Cyprinus carpio). K dalším hospodářsky cenným druhům kaprovitých ryb patří amur bílý (Ctenopharygodon idella) nebo lín obecný (Tinca tinca). Z dravých druhů ryb žijících v nádrži můžeme jmenovat sumce velkého (Silurus glanis), bolena dravého (Aspius aspius) a candáta obecného (Zander lucioperca). Štika obecná (Esox lucius) je zastoupena jen ojediněle. Mezi ichtyologické raritky patří ojedinělé záchyty trofejních pstruhů potočních (Salmo trutta m. fario) při hospodářských odlovech. Jinou ichtyologickou zajímavostí je výskyt hlavačky skvrnité – mramorované (Proterorhinus marmoratus), rybky typické pro dunajské povodí. Z druhů ryb se zvýšeným stupněm ochrany se zde vyskytuje např. jelec jesen (Leuciscus idus), cejn siný (Abramis ballerus), mník jednovousý (Lota lota), mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula) nebo piskoř pruhovaný (Minsgurnus fossilis). Z hlediska sportovního rybolovu je nádrž vedena jako rybářský revír Dyje 6, číslo 261001, voda mimopstruhová. Pro účely sportovního rybolovu je vyčleněna jižní hráz nádrže a povolenky k rybolovu pro tento rybářský revír vydává Rybníkářství Pohořelice a.s. .
Z pohledu ochrany přírody je Věstonická nádrž přírodní rezervací a v rámci vládního nařízení č. 27/2005 byla vyhlášena ptačí oblastí v rámci soustavy Natura 2000. Nádrž je významným hnízdištěm, tahovou zastávkou a zimovištěm řady druhů ptáků. Za zmínku stojí hnízdící populace rybáka obecného (Sterna hirundo).
Dominantou nádrže je kostelík (s prvky románského slohu) na Kostelním ostrově, jediná památka na zatopením zaniklou vesnici Mušov.

 

Další revíry v Jihomoravském kraji

2 KOMENTÁŘE

Comments are closed.