Síh Maréna – příklad ochrany ohrožených ryb v Česku

0
85

Vláčecí nástrahy v AKCI

Síh Maréna – příklad ochrany ohrožených ryb v Česku

Síh Maréna je jedním z příkladů úspěšného záchranného programu pro ochranu ohrožených ryb v Česku. Tato ryba, která je endemickým druhem v naší zemi, se nachází na pokraji vyhynutí kvůli ztrátě svého přirozeného prostředí a nadměrnému rybolovu.

Ve snaze zachránit tuto vzácnou rybu byl v roce 2005 založen záchranný program Síh Maréna. Jeho cílem je obnovit populaci síha Marény v Česku a minimalizovat riziko vyhynutí tohoto druhu.

Jedním z klíčových opatření v rámci programu je ochrana přirozeného prostředí síha Marény. Byla provedena optimalizace toků, která umožnila zlepšení vodního prostředí a obnovu přirozených podmínek pro rozvoj tohoto druhu. Díky těmto opatřením se počet jedinců síha Marény začal postupně zvyšovat.

Druhým důležitým krokem byla regulace rybolovu. Byly stanoveny přísnější kvóty pro rybáře a zvýšena ochrana síha Marény při jeho lovu. Rybáři musí dodržovat přesně stanovené limity, aby nedocházelo k nadměrnému odlovu a snižování počtu jedinců síha Marény. Tato opatření výrazně přispěla k obnově a udržení populace této ohrožené ryby.

Díky úspěchu záchranného programu Síh Maréna se podařilo zastavit pokles počtu jedinců tohoto druhu a začít obnovovat jeho populaci. Tento program tak slouží jako inspirace pro další ochranné programy zaměřené na zachování ohrožených druhů ryb v naší zemi.

rybareni
Síh Maréna – příklad ochrany ohrožených ryb v Česku

Ochrana ohrožených ryb v Česku

Ryby jsou důležitou součástí ekosystému a přírody, avšak mnoho druhů ryb je ohroženo v důsledku lidského působení a změn v jejich přirozeném prostředí. Jedním z českých příkladů ochrany ohrožených ryb je projekt Síh Maréna.

Co je Síh Maréna?

Síh Maréna je projekt zaměřený na ochranu a obnovu populace přírodního druhu ryby síha malá (Coregonus maraena) v České republice. Síh malá je druh ryby, který byl v minulosti vážně ohrožený až vyhubený v důsledku především změn v rybniční krajině.

Cíle projektu

Cílem projektu Síh Maréna je obnovit populace síha malá a zlepšit stav jeho přirozeného prostředí. Dlouhodobým cílem je udržení stabilní populace této ohrožené ryby v českých vodních tocích.

Aktivity projektu

Projekt Síh Maréna zahrnuje několik důležitých aktivit:

 • Monitorování populace síha malá v různých lokalitách
 • Obnova přirozeného prostředí pro tento druh ryby
 • Ochrana a zajištění míst rozmnožování
 • Šíření povědomí o důležitosti ochrany ohrožených ryb

Výsledky projektu

Díky intenzivní práci a aktivitám projektu Síh Maréna došlo k významnému zlepšení stavu populace síha malá v České republice. Dříve vyhynulý druh se začal opět objevovat ve větším počtu lokalit, a to díky úspěšnému rozmnožování a ochraně jeho přirozeného prostředí.

Více informací o projektu Síh Maréna najdete na www.examplewebsite.cz.
Síh Maréna – příklad ochrany ohrožených ryb v Česku

Co je to síh maréna?

Síh maréna (Barbus barbus) je druh ryby, který je považován za ohrožený v České republice. Jedná se o druh vážky, která žije ve sladkovodních tocích a je známá svou vytrvalostí a rychlostí.

Proč je síh maréna ohroženým druhem?

Ohrožení síh marény je důsledkem několika faktorů, včetně ztráty přirozeného prostředí, znečištění vod, nadměrného rybolovu a regulace toků. Tento druh ryby je také citlivý na změny teploty vody a kvalitu vodního prostředí.

Jak je síh maréna chráněn v Česku?

V České republice probíhají různé ochranářské programy, které mají za cíl zachránit a obnovit populaci síha marény. Patří sem například akvaduktů a dalších technických opatření, která umožňují migraci ryb v řekách, či osazování umělými jikrami. Dále se také provádí monitorování populace, výzkum a vzdělávací aktivity.

Co mohu udělat pro ochranu síha marény?

Existuje několik způsobů, jak můžete pomoci ochraně síha marény. Jedním z nich je podpora organizací a institucí, které se specializují na ochranu vodních ekosystémů a ryb. Dalším způsobem je zachování čistoty vodních toků a řek, a také respektování rybářských limitů a předpisů.

rybyO rybě Síh Maréna

Síh Maréna je druh sladkovodní ryby patřící do čeledi mníkovitých. Její vědecké jméno je Silurus glanis. Tato ryba je jedním z největších vodních predátorů v Evropě.

Vzhled a biologie

Síh Maréna je štíhlá ryba s hladkým tělem a šedohnědým zbarvením. Dosahuje délky až 2,5 metru a vážit může přes 100 kg. Její hlava je široká, s velkými ústy opatřenými silnými dravými zuby. Má také charakteristické bílé pruhy na boku těla.

Rozšíření a stanoviště

Tato ryba se vyskytuje především v evropských řekách a jezerech, preferuje hlubší vody s dostatečným množstvím úkrytů, jako jsou podvodní kameny, kořeny stromů či hustá vegetace. Síh Maréna se vyskytuje v různých zemích Evropy, včetně České republiky.

Potrava a lov

Tento dravec se živí převážně rybami, obojživelníky, korýši a různým vodním bezobratlými. Je to noční aktivní ryba, která se spoléhá na svůj skvělý čich a hmat, aby zachytila svou kořist v zakalené vodě.

Pokud se chcete dozvědět více o Síhu Marénovi, můžete navštívit relevantní stránku na Wikipedii.


rybarina


Síh Maréna

 • Síh Maréna je jednou z ohrožených ryb v Česku.
 • Je endemickým druhem, který žije pouze v několika českých řekách.
 • Jeho přežití je ohroženo znečištěním vod a regulací řek.
 • Pro ochranu tohoto druhu byly provedeny různé opatření.
 • Mezi ně patří například revitalizace řek a vytvoření ochranných zón.
 • Cílem je zlepšit prostředí pro život síha Marény a zvýšit jeho početnost.
 • Tato ochrana je důležitá pro zachování biologické rozmanitosti v českých vodách.


Rybí druhy

BEZ KOMENTÁŘE