Perla českých vod – ryba perlín ostrobřichá a její habitat

0
104

Vláčecí nástrahy v AKCI

Perla českých vod – ryba perlín ostrobřichá a její habitat

Ryba perlín ostrobřichá (Esox lucius) je považována za perlu českých vod. Je to velice vzácný druh ryby, který patří mezi největší dravce žijící v našich vodách. Její tělo je protáhlé a zavalité, dosahuje délky až 1,5 metru a hmotnosti kolem 30 kilogramů.

Habitat perlína ostrobřichého se nachází především v čistých a chladných vodách České republiky. Tuto rybu lze nalézt ve větších rybnících, jezerech a rychle tekoucích řekách s dostatečnou hloubkou. Perlín preferuje kamenité dno s úkryty, podobně jako pro své hnízdiště využívá především štěrky a porosty vodní vegetace.

Tato dravá ryba se živí především menšími rybami, obojživelníky a korýši, které uloví pomocí svých silných čelistí a ostrých zubů. Perlín se vyznačuje svou agresivitou, rychlostí a vytrvalostí, což ho činí vyhledávaným cílem rybářů.

Perlín ostrobřichý je chráněný druh, který je v České republice ohrožený. Kvůli nadměrnému rybolovu a znečištění vodních toků dochází k úbytku populace tejto ryby. Proto je důležité dbát na záchranu této perly českých vod a respektovat příslušné zákony a nařízení.

rybareni

Perla českých vod

Ryba perlín ostrobřichá a její habitat

Ryba perlín ostrobřichá (Margaritifera margaritifera) je vzácný sladkovodní měkkýš a také jeden z nejhodnotnějších a nejohroženějších druhů v České republice. Perlín ostrobřichý je skořepinový měkkýš, který žije v čistých tekoucích vodách, přednostně v horských tocích a řekách.

Habitat a životní prostředí

Perlín ostrobřichý je typickým druhem indikátorových organismů, které ukazují na ekologickou kvalitu vodního prostředí. Tento druh je vysoce citlivý na znečištění a jeho přítomnost svědčí o kvalitě vodního toku.

Perlín ostrobřichý se běžně vyskytuje v horských a pásmovitých řekách s dobrým průtokem vody a kamenitým dnem. Jeho přítomnost indikuje čistotu a kvalitu tohoto prostředí. Je to filtrační druh, který se živí planktonem, bakteriemi a organickými zbytky.

Pro udržení dobrého stavu ryby perlín ostrobřiché je důležité, aby byl zachován její přirozený habitat. Čistota vodního toku a dostatečné množství kyslíku jsou klíčové pro jejich přežití. Znečištění vod nebo přerušení toku mohou mít devastující dopad na populaci perlína.

Ochrana a opatření pro zachování druhu

Perlín ostrobřichý je ohroženým druhem a jeho početnost v posledních desetiletích značně poklesla. Proto je nutné přijmout opatření k ochraně tohoto jedinečného živočicha. Mezi možná opatření patří:

 • Zavedení ochranných zón v meandrům řek, kde se perlíni vyskytují a hnízdí
 • Zákaz neoprávněné těžby štěrku, která může narušit životní prostředí ryb
 • Monitorování vývoje populací perlínů a případné plánování reintrodukce jedinců
 • Informování veřejnosti o významu ochrany tohoto druhu a vodního prostředí obecně

Informační zdroje

Pro více informací o perlínu ostrobřichém a jeho habitatu doporučujeme navštívit web Českého rybářského svazu na adrese https://www.rbb.sk/.
Časté otázky: Perla českých vod – ryba perlín ostrobřichá a její habitat

1. Jaký je význam perly českých vod – ryby perlín ostrobřichá?

Perla českých vod, známá také jako ryba perlín ostrobřichá (Alburnoides bipunctatus), je endemický druh ryby vyskytující se pouze v České republice. Má význam nejen ekologický, ale také kulturní, jelikož je považována za symbol čistoty a křehkého ekosystému našich vod.

2. Jaký je habitat ryby perlín ostrobřichá?

Perlín ostrobřichý obývá převážně tekoucí a stagnantní vody České republiky. Jeho přirozeným prostředím jsou řeky, potoky, jezera a rybníky s písčitým nebo štěrkovitým dnem. Ryba preferuje čistou vodu bohatou na kyslík a dobře zapojenou vegetací.

ryby
Ryba Perlín Ostrobřichý

Osnova:

 1. Popis ryby Perlín Ostrobřichý
 2. Výskyt a stanoviště
 3. Potrava a chování

1. Popis ryby Perlín Ostrobřichý

Perlín ostrobřichý, známý také jako Seymourovka bahenní, je menší sladkovodní ryba. Dorůstá délky kolem 5-10 centimetrů a je převážně stříbřitě zbarvená s charakteristickými červenými skvrnami na hřbetě. Tělo má ploché a bočně zploštělé, což mu umožňuje snadné plavání v mělkých vodách.

2. Výskyt a stanoviště

Perlín ostrobřichý se vyskytuje především ve střední Evropě, konkrétně v povodí řeky Labe a povodí Dunaje. Nejčastěji obývá pomalu tekoucí vody s bohatou vegetací a čistým substrátem. Obvykle jej lze nalézt ve stojatých i pomalu tekoucích jezerech, rybnících, mokřadech a přibližně do hloubky 2 metry.

3. Potrava a chování

Perlín ostrobřichý je všežravý druh, který se živí různými druhy drobných živočichů a rostlinnou potravou. Mezi jeho oblíbené potravní zdroje patří hmyz, pakomáři, drobní korýši, vodní měkkýši a řasy. Svým chováním se řadí mezi hejnové ryby, které se často shromažďují ve větším počtu. Jejich aktivita je vyšší zejména v teplých letních měsících.

Pro více informací, navštivte stránku Perlín ostrobřichý na Wikipedii.


rybarina

Perla českých vod – ryba perlín ostrobřichá a její habitat

 • Ryba perlín ostrobřichá je známá také jako “Perla českých vod”.
 • Jedná se o endemický druh ryby, který se vyskytuje pouze v České republice.
 • Perlín ostrobřichý má charakteristickou perlou zbarvenou řasu na břiše.
 • Je to drobná rybka, která se obvykle pohybuje po dně potoků a řek.
 • Hlavními biotopy, kde perlín ostrobřichý žije, jsou horské potoky a řeky s čistou a studenou vodou.
 • Tato ryba je velmi citlivá na znečištění vody, a proto je ohrožena lidskou činností a ztrátou svého přirozeného prostředí.
 • Perla českých vod je chráněným druhem a je důležitou součástí ochrany biodiverzity v České republice.

Rybí druhy

BEZ KOMENTÁŘE