Ochrana a obnova populací ryby střevle potoční v českých vodních tocích (Conservation and restoration of brook lamprey populations in Czech water streams)

0
106

Vláčecí nástrahy v AKCI

Ochrana a obnova populací ryby střevle potoční v českých vodních tocích

Ochrana a obnova populací ryby střevle potoční (Lampetra planeri) představuje důležitou činnost v českých vodních tocích. Střevle potoční je ohrožený druh ryby, který vykazuje výrazný pokles počtu jedinců v posledních letech. Proto je nezbytné přijmout opatření k ochraně a obnově jeho populací.

Střevle potoční je malá, bezčelistnatá ryba, která se vyskytuje ve sladkovodních tocích. Je to druh, který má velkou ekologickou hodnotu, neboť slouží jako indikátor kvality vodního prostředí. Je-li populace střevle potoční hojná a stabilní, znamená to, že dané vodní toky jsou zdravé a dobře udržované.

Pro ochranu a obnovu populací ryby střevle potoční byly vyvinuty různé strategie a opatření. Patří sem například vytvoření ochranných zón, kde je ryba chráněna před nežádoucími vlivy, jako je znečištění vod nebo fyzické poškození habitatů. Dále se provádí monitorování populace, aby bylo možné sledovat vývoj a pokroky v obnově. Při obnově populací se také využívá programů na vypouštění mladých ryb do přírodních toků, aby bylo zajištěno dostatečné množství potomstva.

Keywords (Klíčová slova): ochrana, obnova, populace, ryba střevle potoční, české vodní toky

rybareni


Ochrana a obnova populací ryby střevle potoční v českých vodních tocích

Úvod

Úvodní odstavec – popis problematiky ochrany a obnovy populací ryby střevle potoční v českých vodních tocích.

Ochrana populací ryby střevle potoční

Popis opatření zaměřených na ochranu a udržení populací ryby střevle potoční. Zahrnuje například:

 • Zákaz lovu a prodeje ryby střevle potoční
 • Vytvoření chráněných oblastí a rezervací
 • Monitorování a sledování stavu populací
 • Zákaz užívání chemických látek, které mohou ohrozit rybu střevle potoční

Obnova populací ryby střevle potoční

Popis opatření a projektů zaměřených na obnovu a zlepšení stavu populací ryby střevle potoční. Zahrnuje například:

 • Úprava přirozeného prostředí a revitalizace vodních toků
 • Vytvoření vhodných podmínek pro rozmnožování a vývoj mladých jedinců
 • Přesun ryb ze zasažených oblastí do bezpečných lokalit
 • Informační a osvětové kampaně pro zvýšení povědomí o důležitosti ochrany ryby střevle potoční

Relevantní odkaz

Zde můžete najít další informace o ochraně a obnově populací ryby střevle potoční:
Ochrana ryby střevle potoční
Ochrana a obnova populací ryby střevle potoční v českých vodních tocích

O co se jedná?

Ryba střevle potoční (Lampetra planeri) je ohroženým druhem, který se vyskytuje v českých vodních tocích. Ochrana a obnova populací ryby střevle potoční se zaměřuje na zabezpečení přežití a růstu této ryby, která má důležitou ekologickou roli v daném prostředí.

Proč je ryba střevle potoční důležitá?

Ryba střevle potoční je jedním ze základních kamenů ekosystému vodních toků. Je to parazitický druh, který se živí krevními savci a ptáky, což pomáhá udržovat jejich populaci v rovnováze.

Jaké jsou hlavní hrozby pro rybu střevle potoční?

Hlavní hrozbou pro rybu střevle potoční je zhoršování kvality vodního prostředí v důsledku lidských aktivit, jako je znečištění vody, regulace toku, přítoky odpadních vod a výstavba přehrad. Dalšími hrozbami jsou přerušení migračního chování ryby a introdukce nepůvodních druhů, které mohou konkurovat střevle potoční o potravu nebo útočiště.

Jakým způsobem se provádí ochrana a obnova populací ryby střevle potoční?

Ochrana a obnova populací ryby střevle potoční zahrnuje několik opatření. Mezi hlavní patří zlepšování kvality vodního prostředí, snižování záškodnického tlaku, vytváření přírodních koridorů a prostoru pro migraci, ochrana místních populací a reintrodukce ryb do jejich původního prostředí.

rybyRyba Střevle Potoční

Popis střevle potoční

Střevle potoční (vědecky Cottus gobio) je sladkovodní ryba patřící do čeledi Cottidae. Tato malá ryba obývá potoční a říční nádrže po celé České republice. Dorůstá délky přibližně 7-10 cm, a má klenutý hřbet a silný hřbetní ploutev. Její zbarvení je šedém až hnědavém odstínu, které jí pomáhá splývat s okolním prostředím. Tělo je pokryté šupinami a na hlavě můžeme pozorovat drobné chapadélka. Střevle potoční je bentický druh, což znamená, že se převážně zdržuje u dna, kde mezi kameny hledá potravu.

Biologie a chování

Střevle potoční je noční ryba se zřetelně teritoriálním chováním. Samec vybírá vyvýšené místo na dně s písčitým až štěrkovitým podložím, kde si vytváří hnízdo. Samice pak do hnízda klade vajíčka, která samec opatrně oplodní. Po oplození se samec ujímá péče o hnízdo a vajíčka, chrání je a udržuje čerstvý proud vody. Střevle potoční se živí převážně drobnými živočichy, jako jsou bezobratlí a larvy, ale nezřídka si oblíbí i hmyz a malé rybky.

Ohrožení a ochrana

Střevle potoční je považována za ohrožený druh. Hlavními příčinami úbytku populací jsou znečištění vod, regulace toků, těžba a působení invazních druhů ryb. Pro ochranu střevle potoční jsou důležitá opatření zaměřená na zachování přirozeného prostředí, omezení vlivu lidské činnosti na vodní toky a revitalizaci ohrožených lokalit.

Více informací o střevli potoční na Wikipedii


rybarina

Ochrana a obnova populací ryby střevle potoční v českých vodních tocích

 • Ryba střevle potoční (Lampetra planeri) je ohroženým druhem v českých vodních tocích
 • Cílem projektu je chránit a obnovovat populace střevle potoční v českých vodních tocích
 • Realizovaná opatření zahrnují výsadbu rybí násady, tvorbu vhodných biotopů a eliminaci invazních druhů
 • Projekt spolupracuje s odborníky, rybáři a vodohospodářskými autoritami pro maximální efektivitu
 • Ochrana střevle potoční je klíčová pro udržení biologické rozmanitosti a ekosystémové stability v českých vodních tocích

Rybí druhy

BEZ KOMENTÁŘE